Všeobecné obchodní podmínky

Keyguru s.r.o., IČO 07607652, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro přístup a užití Služeb KEYGURU pro podnikatele
(dále také jen „Podmínky“)

 

 

1    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto podmínky pro přístup a užití Služeb KEYGURU upravují Vaše práva a povinnosti, tj. Vás jako osob využívajících Služeb KEYGURU, jakož i další související právní vztahy v souvislosti s jejich poskytováním.
Tyto Podmínky jsou pravidelně aktualizovány na portálu keyguru.eu, Využitím Služeb KEYGURU bez výhrad souhlasíte s aktuální verzí Podmínek. Nesouhlasíte-li s aktuální verzí Podmínek, nesmíte Služby KEYGURU jakkoli využívat.

Poskytovatelem Služeb KEYGURU a provozovatelem Serveru je:
Keyguru s.r.o. IČO 07607652, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 303252
(dále také jen „KEYGURU“)

Kontakty:
mail: eva@keyguru.eu
tel. +420 777997770

2    CALL CENTRUM A TECHNICKÁ PODPORA KEYGURU
V případě potřeby nabízí KEYGURU vzdálenou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

V případě krizové události nebo potížemi s obsluhou kontaktujte naši zákaznickou linku 727 900 495.

Majitel či provozovatel Keyguru pointu Vám nebude schopen pomoci.

3    SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI A ODVOLÁNÍ SOUHLASU

3.1    Akceptace těchto Podmínek
Akceptací těchto Podmínek pomocí tlačítka „Souhlasím s těmito Podmínkami“ na webových stránkách Serveru se uzavírá smlouva mezi Vámi a KEYGURU podle těchto Podmínek o čerpání Služeb KEYGURU (dále jen „Smlouva“). 
Tato Smlouva bude uzavřena v českém jazyce a bude uložena u KEYGURU v digitální podobě, budete k ní mít přístup po požádání KEYGURU.
Potvrzujete, že máte právní osobnost a plnou svéprávnost svým jménem a/nebo jménem toho, za koho souhlas vyjadřujete, souhlasit s těmito Podmínkami.
Potvrzujete, že jste plně oprávněni nakládat s dotčeným Klíčem a zpřístupnit ho pomocí Služeb KEYGURU do rukou Adresáta.

3.2    Postavení spotřebitele a podnikatele
Pokud nejste ve vztahu vůči KEYGURU Spotřebitelem, ale podnikatelem, vyplňte v průběhu zakládání účtu před čerpáním Služeb KEYGURU své IČO; tímto krokem potvrzujete, že využíváte Služeb KEYGURU výhradně pro své podnikatelské účely. V takovém případě pro Vás neplatí ujednání těchto Podmínek určené pro Spotřebitele.
Pokud jste ve vztahu vůči KEYGURU spotřebitelem, tj. osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s KEYGURU nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“), využíváte Služeb KEYGURU výhradně pro své NEpodnikatelské účely.  V takovém případě nevyplňujte v průběhu zakládání účtu v Systému KEYGURU žádné firemní údaje; v takovém případě řeší Vaše vztahy samostatné speciální ujednání těchto Podmínek určené speciálně pro Spotřebitele, které má přednost před ostatními ujednáními těchto Podmínek.

4    DŮLEŽITÉ POJMY
Níže definované pojmy mají výše v Podmínkách následující význam:
(i)    „Adresát“  je osoba, kterou si sami určíte pro nakládání s obsahem Přihrádky (např. Váš Zákazník).
(ii)    „Faktura“ je Faktura a/nebo jiný doklad o platbě (např. zjednodušený doklad o platbě) a/nebo žádost o zaplacení za objednané Služby KEYGURU.
(iii)    „Keyguru point“ je místo, kde se nachází Přihrádky (např. restaurace, kavárny aj. zařízení).
(iv)    „KEYGURU“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních těchto Podmínek.
(v)    „Klíčem“ se rozumí každé fyzické zařízení odemykající či zamykající zámek. Kde se v Podmínkách hovoří o Klíči, má se na mysli rovněž jiný obsah Přihrádky.
(vi)     „Kód“ je jedinečný číselný kód, který Vám Server vygeneruje za účelem otevření Přihrádky.

(vii)     „Nabídka KEYGURU” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb KEYGURU umístěnou na Serveru obsahující zejména informace o umístění a možnosti využití Přihrádky.
(viii)     „Osobní údaje Adresáta“ jsou údaje o Adresátovi, které sdělíte KEYGURU.
 
(ix)    „Podmínky“ má význam uvedený v preambuli a jedná se o text upravující práva a povinnosti mezi Vámi a KEYGURU.
(x)    „Provozovatel Keyguru pointu“ je osoba odpovědná za provoz Keyguru pointu.

(xi) „Pronájem Zařízení KEYGURU“ znamená Službu KEYGURU spočívající v pronájmu celého konkrétního Zařízení KEYGURU, jakožto souboru Přihrádek, a to k vlastnímu využití nájemce v souladu se Smlouvou a Podmínkami.
(xii)    „Předplatné“ představuje Vámi objednané, rezervované a zaplacené období pro využití rezervovaných Přihrádek.
(xiii)     „Přihrádka“ je bezpečnostní schránka, kterou Vám Server přidělí k užívání.
(xiv)     „Služba KEYGURU“ nebo „Služba“představuje soubor služeb, které Vám poskytuje KEYGURU spočívající zejména ve využití Přihrádky nebo Pronájmu Zařízení KEYGURU. Služby KEYGURU jsou podnikatelům poskytovány „tak, jak jsou“ ve smyslu § 1918 OZ. Služba KEYGURU zahrnuje také online internetový portál pro řízení přístupu k informacím, zprostředkování a evidenci výměny Klíčů, popř. jiných drobných předmětů prostřednictvím Přihrádky, kde si je Vy a Vámi určený Adresát můžete uložit a/nebo vyzvednout.
(xv)    „Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužícího pro zajištění přístupu ke Službě KEYGURU ze strany Uživatelů a poskytování Služby KEYGURU, a to zejména prostřednictvím domény keyguru.eu
(xvi)    „Smlouva“ má význam uvedený v odst. 3.1 těchto Podmínek.
(xvii)    „Systém KEYGURU“ je komplex mechanismů poskytování a fungování Služeb KEYGURU, který zahrnuje veškeré Služby a Zařízení KEYGURU, vč. Serveru, know-how a jiných nehmotných věcí náležejících KEYGURU, které používá v rámci své činnosti podle těchto Podmínek.
(xviii)    „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, nebo informace zaslané Vámi do KEYGURU. Za Uživatelský obsah KEYGURU neodpovídá.
(xix)   „Uživatel“ nebo „Vy“ se rozumí jakákoli osoba, která udělila souhlas s těmito Podmínkami. To platí také pro Uživatele v případě používání sloves v 1. osobě množného čísla.
(xx)    „Zákazník“ je osoba určená Uživatelem, která Klíče uloží nebo vyzvedne v Přihrádce.
(xxi)    „Zařízení KEYGURU“ a „Vybavení“ znamená
veškeré zařízení, kterým disponuje KEYGURU, a které určil k poskytování Služby KEYGURU, tj. zejména (nikoli však výlučně) Server, Přihrádky, konektory, elektroinstalace, obalová technika, vzdělávací a marketingové materiály, a jakékoli jiné věci poskytnuté nebo zpřístupněné prostřednictvím KEYGURU v rámci Služeb KEYGURU.

5    TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

5.1    Doba trvání Smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v objednávce Služeb Vámi zvoleno jinak (např. čerpání Služeb na pět dní nebo na měsíc či na půl roku). 
Nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat, závisí na Vás a na tom, jak dlouho budete chtít Služby čerpat nebo na tom, kdy tuto Smlouvu ukončíte. 
Ukončit Smlouvu proto můžete kdykoli i bez uvedení důvodů.

5.2    Jak ukončit tuto Smlouvu?
Tuto Smlouvu můžete ukončit výpovědí, odstoupením od Smlouvy nebo odvoláním souhlasu s těmito Podmínkami; to neplatí pro závazky, které podle své povahy mají platit i po ukončení Smlouvy. Nové závazky mohou vzniknout pouze opětovným souhlasem s těmito Podmínkami.
Odvolat souhlas s těmito Podmínkami a/nebo ukončit Smlouvu výpovědí můžete kdykoli písemným prohlášením zaslaném do KEYGURU, které zašlete na e-mail KEYGURU uvedený výše nebo pomocí speciálního tlačítka "Zrušit účet a smazat data" umístěného na Vašem profilu Uživatele v Systému KEYGURU. 
Postup pro odstoupení od Smlouvy upravuje samostatný odst. 5.3 těchto Podmínek.
Jednou založené a vzniklé vztahy ale zůstávají nadále platné a řídí se těmito Podmínkami; totéž platí v případě změny nebo ukončení platnosti těchto Podmínek ze strany KEYGURU.
Pokud budete i poté čerpat další Služby KEYGURU, má se za to, že znovu souhlasíte s těmito Podmínkami a Smlouva se uzavírá znovu podle aktuálních Podmínek.
Překročení Vašeho oprávnění podle pravidel nakládání se Systémem KEYGURU a/nebo překročení Vašeho oprávnění k jeho / jejich užívání dle těchto Podmínek opravňuje KEYGURU k okamžitému ukončení všech vzájemných vztahů založených dle těchto Podmínek.

5.3    Jak a kdy můžete od Smlouvy odstoupit?
Máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, tj. od akceptace těchto Podmínek.
Nemůžete odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, jestliže Služba KEYGURU byla poskytnuta s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. v případě, kdy pro Vás bude rezervována daná Přihrádka ještě před uplynutím 14 dní od uzavření Smlouvy, a to na základě Vaší volby) . Právo odstoupit od smlouvy s uvedením relevantních důvodů ale zůstává zachováno.
Můžete odstoupit od Smlouvy tak, že o tom zašlete do KEYGURU zprávu formou jednoznačného prohlášení, které zašle na e-mail nebo na adresu sídla KEYGURU uvedenou výše. 
Jednou založené a vzniklé vztahy ale zůstávají nadále platné, a řídí se těmito Podmínkami; totéž platí v případě změny nebo ukončení platnosti těchto Podmínek ze strany KEYGURU.

5.4    Vaše náklady v případě odstoupení od Smlouvy a v případě jiného ukončení Smlouvy
V případě odstoupení od Smlouvy, a také v případě jejího ukončení či zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru si nesete své náklady sami; není-li stanoveno jinak v bodě 5.5 KEYGURU žádné poplatky v tomto případě nevyžaduje.

5.5    Co dělat dál s Klíči v Přihrádce po ukončení této Smlouvy či skončení předplatného / po nezaplacení za Služby KEYGURU?
5.5.1    Předčasné ukončení této Smlouvy z Vaší strany 
Po jakémkoli předčasném ukončení této Smlouvy z Vaší strany (odstoupení od Smlouvy, zrušení souhlasu s těmito Podmínkami, zrušení uživatelského účtu v Systému KEYGURU) musíte zajistit okamžité vyzvednutí Klíčů z dotčené Přihrádky.
Po jakémkoli předčasném ukončení této Smlouvy máte ještě 48 hodin na vyzvednutí Klíčů z dotčené Přihrádky.
5.5.2    Skončení Předplatného
Klíče si musíte z Přihrádky vyzvednout, jakmile skončí období, za které jste si zaplatili Předplatné (příklad. Předplatné končí dnem 31.12., tak si v tento den nejpozději musíte Klíče vyzvednout z Přihrádky). 
5.5.3    Po uplynutí lhůty k vyzvednutí Klíčů z Přihrádky (viz předchozích odstavců 5.5.1 a 5.5.2 těchto Podmínek) musíte KEYGURU informovat o všech Vámi nebo Adresátem nevyzvednutých Klíčích. KEYGURU vyzvedne z Přihrádky a uloží je pro Vás u sebe po dobu 30 dní, o tom Vás bude informovat a sdělí možnosti pro vyzvednutí Klíčů, tj. kde a do kdy se pro Vás Klíč uloží; potvrzujete, že s tímto postupem výslovně souhlasíte.
5.5.4    Pro vyzvednutí Klíčů máte lhůtu 30 dní od odeslání informace dle předchozího odstavce. Výslovně souhlasíte s tím, že pokud si Klíč nevyzvednete ve lhůtě dle předchozí věty, bude Klíč protokolárně zlikvidován; v tomto případě hradíte náklady na likvidaci Klíče ve výši 2 000 Kč + DPH ve výši 21% (420 Kč) (tj. celkem 2 420 Kč) a potvrzujete, že s tímto postupem výslovně souhlasíte.
5.5.5    V případě, kdy vlastní vinou zaviníte ukončení této Smlouvy (např. odstoupíte od Smlouvy, zrušíte souhlas s těmito Podmínkami nebo dojde ke zrušení Vašeho uživatelského účtu v Systému KEYGURU z důvodu, že porušíte podmínky nebo své povinnosti vyplývající ze Smlouvy), souhlasíte s tím, že zaplatíte poplatek ve výši 2 000 Kč + DPH ve výši 21% (420 Kč) (tj. celkem 2 420 Kč) za uložení Klíčů dle bodu 5.5.3 těchto Podmínek. Tento poplatek zahrnuje paušální náhradu nákladů spojených s uchováním Klíče; 
to neplatí, pokud využijete svého práva prodloužit rezervaci Přihrádky na další období bezprostředně následujícím po ukončení této Smlouvy z Vaší strany dle bodu 5.5.1. těchto Podmínek.

6    SLUŽBY KEYGURU

6.1    Rozsah a popis Služeb KEYGURU
KEYGURU Vám umožňuje, využívat svých Služeb KEYGURU takto:
Můžete si dopředu rezervovat využití Přihrádky a kapacity Služeb KEYGURU, a to na základě jednotlivých Nabídek KEYGURU umístěných na Serveru. Přihrádky slouží k předávání Klíčů a drobných předmětů mezi Vámi a Adresátem pomocí automatizovaných (samoobslužných) Přihrádek umístěnými ve veřejně dostupných prostorách, které pro Vás označujeme jako kontaktní místo „Keyguru point“, v případě Pronájmu Zařízení KEYGURU může být Keyguru point umístěn i na jiném místě dle volby Uživatele, který je v souladu se Smlouvou nájemcem Zařízení KEYGURU.
V rámci Systému KEYGURU si můžete rezervovat volnou Přihrádku (jednu nebo i více), a to na jednorázové použití nebo na více použití, a to na základě Nabídky KEYGURU. 
Ihned po zaplacení ceny za Vámi vybrané Služby KEYGURU Vám bude umožněn přístup ke Službám KEYGURU, tj. zejména přístup k Přihrádce za účelem uložení a vyzvednutí Klíčů v Přihrádce. Pokud si ale zaplatíte užívání Přihrádky od pozdějšího data, bude Vám zpřístupněna předem určená Přihrádka až k tomuto datu.
Adresátovi jsou přístupy zaslány, až když zadáte, od kdy do kdy budete chtít zřídit pro Adresáta přístup do Přihrádky a poté, co zadáte jeho e-mail, kam má Systém KEYGURU odeslat osobní Kód Adresáta. Když nezadáte jeho e-mail, zobrazí se Vám pouze osobní Kód Adresáta, je následně na Vás, abyste je předal(i/a) Adresátovi.
Systém KEYGURU Vám vygeneruje přístupový generální Kód, pomocí kterého se do dané Přihrádky dostanete Vy osobně vždy po celou dobu Vámi zaplacených Služeb KEYGURU.
Adresátovi Systém KEYGURU vygeneruje a zašle jeho osobní Kód, pomocí, kterého Adresát danou Přihrádku opakovaně ve Vámi stanovené době přístupu otevře. Budete mít možnost zadat při vytváření přístupu pro Adresáta, zda Adresát bude Klíče do Přihrádky i vracet. Pokud ano, bude Adresát Systémem KEYGURU 24 hodin před ukončením doby přístupu informován emailem o nutnosti vrátit Klíče. 
Bližší popis Služeb KEYGURU je vždy v konkrétní Nabídce KEYGURU.
Potvrzujete, že jste oprávněný(á) nakládat s předmětnými Klíči k nemovitosti, vozidlu či jiné věci (dále jen „Prostor“), ke které Klíče náleží.

V souladu s platnou Nabídkou KEYGURU si můžete objednat Pronájem Zařízení KEYGURU. Zařízení KEYGURU Vám bude v takovém případě přenecháno k dočasnému užívání po dobu trvání Smlouvy a jste oprávněni jej umístit na Vámi určeném místě splňujícím podmínky stanovené v Podmínkách (zejm. odst. 9.2.1) a následně jej užívat výlučně pro své Zákazníky. Po ukončení účinnosti Smlouvy jste povinni pronajaté Zařízení KEYGURU předat zpět KEYGURU ve stavu, v jakém jste jej převzali s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to nejpozději do 3 pracovních dní od skončení doby trvání Smlouvy.

6.2    Předplatné a rezervace Služeb KEYGURU
Zaplacením Faktury souhlasíte, že Vám objednané Služby KEYGURU začnou být ihned poskytovány a obratem se pro Vás vytvoří předplacená rezervace Přihrádky pro Vámi objednaný rozsah Služeb KEYGURU.
Po zaplacení odpovídající Faktury Vám Server na Vašem uživatelském účtu na Serveru přidělí odpovídající Přihrádku podle Nabídky KEYGURU a podle Vámi objednané doby využívání Přihrádky.

6.3    Vaše registrace a zřízení uživatelského účtu na Serveru
Za účelem zřízení Vašeho přístupu ke Službě KEYGURU je nutné se registrovat na Serveru a vytvořit si na Serveru uživatelský účet. V rámci toho je nutné poskytovat úplné a přesné registrační informace a  v případě jejich změny provést odpovídající změny v údajích také na Vašem uživatelském účtu (tím se změní Vaše údaje rovněž na Serveru).
V rámci uživatelského účtu s Vámi bude KEYGURU komunikovat a Server Vám bude zasílat aktuální informace o využití Přihrádky.

6.4    Vaše osobní údaje a Osobní údaje Adresáta
Vaše osobní údaje řeší samostatně podávané „Informace o zpracování osobních údajů“ a Váš samostatný souhlas, jak vyžadují dotčené právní předpisy platné a účinné na území ČR, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „Nařízení“).
Při své registraci na Serveru Vás žádáme, abyste sdělili pravdivé a přesné informace o svém celém jménu / firmě, svoji vlastní e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, fakturační údaje, a uživatelské jméno. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud KEYGURU zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit Váš uživatelský účet na Serveru.
Potvrzujete, že jste na základě Vaší dohody s Adresátem oprávněni u KEYGURU objednat využívání Služeb KEYGURU ve prospěch Adresáta, a za účelem rezervace a objednání Služeb KEYGURU sdělit do KEYGURU informace o jménu, e-mailové adrese a čísle mobilního telefonu Adresáta, aby mu mohl KEYGURU poslat informace a postup pro uložení a/nebo vyzvednutí Klíčů z/do Přihrádky a popř. jej kontaktovat při řešení záležitostí v případě potřeby. Vy a KEYGURU tak uzavíráte mj. smlouvu ve prospěch třetí osoby, tj. Adresáta, na jejímž základě se mu umožníte Klíče vyzvednout / uložit z/do Přihrádky.
V případě pochybností musíte na požádání neprodleně prokázat pro KEYGURU své právo sdělit do KEYGURU osobní údaje Adresáta. 
V Systému KEYGURU je ale také možné vygenerování přístupu pro Adresáta (jeho osobní Kód) i bez zadání osobních údajů Adresáta. Můžete si zobrazit vygenerovaný osobní Kód Adresáta a zaslat mu jej prostřednictvím SMS nebo jinak sdělit zcela mimo Systém KEYGURU.

V rámci Vašeho uživatelského účtu máte možnost zadat kontaktní jméno, email a telefon, který slouží telefonické podpoře KEYGURU v řešení krizových událostí. Za předpokladu, že v rámci uživatelského účtu zaškrtnete souhlas s předáním kontaktních údajů Adresátovi, je KEYGURU oprávněno zaslat tyto údaje Adresátovi v rámci instrukcí pro použití Služby KEYGURU.

6.5    Ujednání o zpracování osobních údajů Adresáta na základě Vašich pokynů
6.5.1    Pokud do Systému KEYGURU zadáte osobní údaje Adresáta, může tak v budoucnu docházet ke kontaktu s osobními údaji Adresáta a k návaznému zpracování jeho osobních údajů. Poskytování Služeb KEYGURU proto může vyžadovat, aby KEYGURU jako zpracovatel osobních údajů, zpracovával pro Vás jakožto správce osobních údajů určité osobní údaje Adresáta – zejména pro zasílání mailové komunikace s osobním Kódem Adresáta, informování Adresáta o možnostech využití Přihrádky a otevírací době Keyguru pointu aj.

6.6    S ohledem na povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 28 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pověřujete KEYGURU jakožto zpracovatele osobních údajů, aby za podmínek a v rozsahu těchto Podmínek zpracovával pro Vás jakožto pro správce osobní údaje Adresáta(ů). 

6.7    KEYGURU se zavazuje, že bude zpracovávat pouze osobní údaje, které od Vás získá, a pouze pro účel zpracování uvedený v těchto Podmínkách, a pouze v souladu s Vašimi doloženými pokyny a dotčenými právními předpisy.

6.8    Účely a prostředky zpracování osobních údajů určujete vždy Vy. Není-li stanoveno jinak, vyplývá účel a prostředky zpracování osobních údajů z potřeby plnit povinnosti dle těchto Podmínek.
6.8.1    KEYGURU bude vést a poskytovat Vám na Vaše vyžádání záznamy o zpracování osobních údajů prováděné v Systému KEYGURU. KEYGURU je povinen Vám kdykoli umožnit kontrolu provádění zpracování osobních údajů Adresáta.
6.8.2    KEYGURU je povinen Vám neprodleně poskytnout veškeré informace nezbytné k prokázání dodržování povinností týkající se zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek a umožnit Vám náležitý přístup k dotčenému software (Systém KEYGURU) a záznamům, které Vám umožní provést odpovídající kontrolu. Přístup do Systému KEYGURU je možné prostřednictvím uživatelského účtu. Po jeho zrušení Vám bude na Vaši žádost zaslán přehled zpracování osobních údajů Adresáta(ů), jehož/jejichž osobní údaje jste zadali do Systému KEYGURU.
6.8.3    Zpracovatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti v souladu s Nařízením, především pak článku 32; a dále čl. 33 – 36 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
6.8.4    KEYGURU je dále povinen dodržovat příslušná technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos dat přes sítě, a proti všem ostatním nezákonným formám zpracování; to vše v souladu s dotčenými předpisy o ochraně osobních údajů. 
6.8.5    Ostatní práva a povinnosti Vaše a KEYGURU se v rámci zpracování osobních údajů Adresáta řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zejm. článkem 28 Nařízení.
6.8.6    KEYGURU je oprávněn odchýlit se od ustanovení části těchto Podmínek upravujících zpracování osobních údajů Adresáta pouze v případě, že takové odchýlení bude nezbytné ke splnění povinnosti stanovené na straně KEYGURU na základě příslušných právních předpisů závazných pro KEYGURU, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění dotčené povinnosti; o tom je KEYGURU povinen Vás informovat, ledaže by příslušné právní předpisy vztahující se na KEYGURU stanovily jinak.

6.9    Narušení bezpečnosti osobních údajů a přístupu ke Kódu
6.9.1    KEYGURU Vás bude písemně informovat bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin poté, co se dozví o náhodném, neoprávněném nebo nezákonném zničení, ztrátě, změně nebo zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů Adresáta popř. Kódu (dále jen „Narušení bezpečnosti“).

Toto oznámení musí obsahovat alespoň: 
(i)    hrubý popis Narušení bezpečnosti; 
(ii)    druh osobních údajů, které byly předmětem Narušení bezpečnosti; 
(iii)    totožnost každého dotčeného subjektu údajů (nebo alespoň počet subjektů údajů a zpracovávaných osobních údajů, kterých se Narušení bezpečnosti týká); 
(iv)    popis pravděpodobných důsledků Narušení bezpečnosti a opatření přijatých nebo navržených zpracovatelem k řešení tohoto Narušení bezpečnosti.
6.9.2    KEYGURU neprodleně vyšetří Narušení bezpečnosti a identifikuje, zabrání a vynaloží veškeré úsilí na zmírnění účinků případného Narušení bezpečnosti v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek. KEYGURU bez Vašeho předchozího písemného souhlasu nezveřejní ani neučiní žádné podání, sdělení, oznámení, tiskovou zprávu ani žádnou jinou zprávu týkající se Narušení bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. 

6.10    Ukončení zpracovávání osobních údajů Adresáta
6.10.1    KEYGURU je oprávněn činnost dle těchto Podmínek týkající se zpracování osobních údajů Adresáta kdykoli ukončit, a to i bez udání důvodů s účinností ke konci kalendářního měsíce, v němž Vám zašle oznámení o ukončení své činnosti týkající se zpracování osobních údajů Adresáta. 
6.10.2    Zpracování osobních údajů Adresáta se provádí po dobu účinnosti Smlouvy, nikoliv však na dobu delší, než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že i po zániku Smlouvy. 
6.10.3    Máte právo kdykoli ukončit zpracování osobních údajů Adresáta prostřednictvím KEYGURU. 
6.10.4    KEYGURU po ukončení Smlouvy nebude jakýmkoli způsobem provádět zpracování osobních údajů Adresáta a zpracovávání jeho osobních údajů zakončí jejich likvidací.

6.11    Informace o zpracování osobních údajů
Sdělení týkajících se Vašich práv v rámci zpracování osobních údajů 
viz samostatné poučení ZDE : https://app.keyguru.eu/dpr .

6.12    Obchodní sdělení a Reklama
Souhlasíte s tím, že v rámci Služeb KEYGURU Vám mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení KEYGURU na Vašem uživatelském profilu (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb KEYGURU a dotazů zadávaných Vámi prostřednictvím Služeb KEYGURU.
Pokud si objednáte při své registraci nebo jiné příležitosti přímo zasílání obchodních sdělení, může Vás KEYGURU informovat formou reklamních sdělení o svých Službách KEYGURU, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s KEYGURU ve smluvním vztahu (zejména Provozovatelů Keyguru pointů), a to s využitím jak Vašeho uživatelského účtu, tak Vaší e-mailové adresy, přičemž Vy s tímto výslovně souhlasíte.

6.13    Webové stránky třetích stran
KEYGURU neodpovídá za obsah internetových stránek, které neprovozuje, ani neodpovídá za informace přenášené Vámi, Adresáty či Provozovateli Keyguru pointů. KEYGURU nemůže a nebude cenzurovat nebo upravovat obsah internetových stránek, které neprovozuje.

6.14    Omezení použití systému KEYGURU
Služby KEYGURU a informace v systému KEYGURU jsou poskytovány výhradně pro Vaši potřebu a smíte je používat pouze Vy. Jejich jakékoli sdílení a/nebo jejich použití v rozporu s těmito Podmínkami a/nebo právními předpisy je přísně zakázáno a může být považováno za důvod k okamžitému ukončení poskytování Služeb KEYGURU.
Informace ze systému KEYGURU můžete používat pouze za účelem umožněním využití Služeb KEYGURU a v rozsahu upraveném příslušnými právními předpisy.
Bez předchozího písemného souhlasu KEYGURU, se nad rámec plnění vzájemných povinností a nad rámec povolený právními předpisy nesmí se žádnou informací ze systému KEYGURU jakkoli nakládat, zejména jakkoli zpracovávat, tj. např. stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, poskytovat třetím osobám; pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí zejména (nikoli však výlučně) ve vztahu k jakýmkoli údajům (i osobním) o jiných Uživatelích.
Zakazuje se pozměňovat obsah Serveru či do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; porušení tohoto zákazu dává KEYGURU právo okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady poskytování Služeb KEYGURU.

7    PŘÍSTUP KE KLÍČŮM A K PŘIHRÁDKÁM
KEYGURU neeviduje, k jakému Prostoru Klíče patří. Pouze eviduje otevření a zavření Přihrádky.
Z bezpečnostních důvodů se Vám doporučuje preventivně zajistit, aby Klíče nebyly nijak označeny, zejména aby nenesly informaci, k jakému Prostoru odemykají přístup.
Souhlasíte a zajistíte s řádnou péčí v přiměřeném rozsahu, kterou lze po Vás spravedlivě požadovat, že přístup ke Klíčům bude mít pouze osoba, která se prokáže správným Kódem. 
Uložením Klíčů do Přihrádky souhlasíte, že k nim budete mít přístup Vy a Adresát. Je na Vás, aby Adresát nesdělil nikomu jinému přístupový Kód do Přihrádky. Za zneužití Kódu KEYGURU nenese žádnou odpovědnost.
Souhlasíte, že KEYGURU má právo zjednat si přístup do Přihrádky a zajistit jeho obsah v případě krajní nouze nebo v případě jiné naléhavé situace hrozící poruchou bezpečnosti nebo plynulosti provozu Zařízení KEYGURU (zejména v případě, kdy Uživatel neposkytuje součinnost dle těchto Podmínek potřebnou k vyzvednutí / vrácení Klíčů) a/nebo v případě, kdy to bude nezbytné pro další fungování Služby KEYGURU nebo Zařízení KEYGURU; o všech těchto krocích budete informováni vč. pokynů, kde si můžete Klíče převzít.

V případě, že využíváte službu Pronájmu Zařízení KEYGURU jste povinni Zařízení KEYGURU umístit do prostor v souladu se Smlouvou a na tomto místě jej ponechat po celou dobu trvání Smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Nebudou-li prostory umístění Zařízení KEYGURU veřejně přístupné, jste povinni umožnit na základě výzvy KEYGURU přístup KEYGURU či jím určené osobě nejpozději do 48 hodin od zaslání takové výzvy, a to zejména za účelem kontroly či servisu Zařízení KEYGURU.

8    UZAVŘENÍ KEYGURU POINTU A PŘERUŠENÍ SLUŽEB KEYGURU
KEYGURU si vyhrazuje právo přerušit jakýkoliv prvek Služby KEYGURU a/nebo jakoukoli její část kdykoli a z jakéhokoli důvodu.
Přerušení a/nebo ukončení provozu Keyguru pointu Vám bude oznámeno vždy dle možností s přiměřeným předstihem. Za činnost Provozovatele Keyguru pointu nenese KEYGURU žádnou odpovědnost (jedná se zejména nikoli však výlučně o otevírací dobu Keyguru pointu a její změnu).
Ve výše uvedeném případě KEYGURU vyvine přiměřené úsilí, které po něm bude možné spravedlivě požadovat, aby Klíče byly přemístěny do nejbližšího Zařízení KEYGURU a informuje o tom Vás i Adresáta; s tímto postupem výslovně souhlasíte.

9    OBECNÉ POUŽITÍ SLUŽBY KEYGURU A VYBAVENÍ

9.1    Povolené použití
Můžete používat Služby a zařízení KEYGURU pouze pro účely dle těchto Podmínek a pouze v souladu s veškerými platnými zákony. Sjednává se, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU budete užívat odpovědně s řádnou péčí a nebudete využívat k jiným účelům, než k těm předpokládaným těmito Podmínkami.
Zásady, zákazy a postupy KEYGURU týkající se postupu při obsluze Zařízení KEYGURU jsou závazné. Odchýlit se od nich můžete pouze v případě krajní nouze; za následky tím způsobené ale budete odpovídat sami.

9.2    Zakázané využití Služeb a Zařízení KEYGURU
9.2.1    Zakazuje se:
(i)    uvádět adresu Prostor, které Klíče odemykají (v případě porušení tohoto zákazu nesete plnou odpovědnost za zneužití informací),
(ii)    kontaktovat napřímo majitele či Provozovatele Keyguru pointu,
(iii)    sdělovat Adresátovi adresu Keyguru pointu, kde si má Zákazník vyzvednout Klíče bez toho, aniž byste mu poslal(i/a) jeho osobní Kód,
(iv)    používat Službu nebo Zařízení KEYGURU pro odesílání nebo ukládání jakékoli látky nebo materiálu, jehož/jejichž držení, prodej nebo jiné nakládání je omezen či zakázán příslušnými právními předpisy,
(v)    získávat přístup ke Službám a/nebo Zařízení KEYGURU ke spáchání trestného činu či přestupku nebo jiného civilního či správního deliktu a/nebo porušení práv jiných osob,
(vi)    používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem zasahování do práv jiných osob (např. práv k duševnímu vlastnictví, smluvních práv nebo jiných práv jakékoli osoby, nebo hanobit nebo pomlouvat jakoukoli osobu),
(vii)    shromažďovat nebo sbírat jakékoli osobní údaje či informace ze Serveru či používat komunikační systémy Serveru pro jakékoli účely nestanovené v těchto Podmínkách,
(viii)    získávat Adresáty ke komerčním účelům nad rámec a/nebo účel stanovený v těchto Podmínkách,
(ix)    používat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU za účelem získání důvěrných informací či informací o produktech KEYGURU pro rozvoj podobného nebo konkurenčního produktu jako jsou Služby KEYGURU,
(x)    zpětně analyzovat Službu a/nebo Zařízení KEYGURU,
(xi)    používat či spouštět libovolný automatizovaný systém vkládající informace na Server nebo získávající informace ze Serveru, zahrnující bez omezení jakékoliv „roboty“ nebo „pavouky“,
(xii)    rušit nebo se pokoušet narušovat Služby KEYGURU nebo Server nebo komunikační sítě napojené na Server a/nebo na Zařízení KEYGURU, a mechanicky nebo nehmotně pomocí virů, botů, červů, nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů, které přerušují nebo jinak omezují funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru, nebo mají podobné účinky,
(xiii)    pokoušet se předefinovat nebo obejít jakákoli pravidla či software Služby KEYGURU a/nebo Zařízení KEYGURU a/nebo Serveru,
(xiv)    využívat Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU k činnostem zakázaným příslušnými právními předpisy, zejména k porušování práv třetích osob Vašich či Adresátů, nebo obcházet zákazy, příkazy či omezení daná příslušnými právními předpisy,

(xv) jakkoliv narušovat integritu Zařízení KEYGURU, zejm. otevírat jinou část Zařízení KEYGURU než Přihrádky, zasahovat do elektroinstalace, odstraňovat plomby KEYGURU apod.,

(xvi) odpojit Zařízení KEYGURU od elektrické energie, pokud prokazatelně nehrozí nebezpečí škody,

(xvii) v případě Pronájmu Zařízení KEYGURU instalovat Zařízení KEYGURU v místě, v němž by bylo vystaveno nepříznivým povětrnostním vlivům, zejména silnému větru, mrazu, vysokým teplotám, dešti, živelním událostem.
9.2.2    KEYGURU si vyhrazuje právo vyšetřovat incidenty s podezřením na porušení těchto Podmínek a podniknout kroky proti jakékoli osobě s podezřením na porušení těchto Podmínek. Takové kroky mohou zahrnovat, bez omezení, odstranění informace o Vás, Adresátovi ze Serveru či omezení přístupu k Serveru nebo Službám KEYGURU.

9.3    Omezení Free Trial
KEYGURU může v rámci marketingu nabízet bezplatné vyzkoušení Služby KEYGURU např. pro omezený počet bezplatných předání / uložení Klíčů do Zařízení KEYGURU.
Pokud Váš Klíč zůstává uložený v Přihrádce po dobu delší, než je stanoveno v dotčené marketingové kampani, souhlasíte s dalším využíváním Služeb KEYGURU, které ale již bude zpoplatněno.

9.4    Přirozená omezení Služeb a/nebo Zařízení KEYGURU
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby a/nebo Zařízení KEYGURU mohou podléhat omezením, zpoždění a dalším překážkám spojeným s používáním internetu, elektronických komunikací a call centra, nebo obtížím spojeným se změnami, úpravou, údržbou a opravou Zařízení KEYGURU a/nebo Služeb KEYGURU.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že KEYGURU není odpovědný za případné zpoždění, selhání v dodávce nebo za jiné problémy vyplývající z těchto přirozených omezení, zejména za změny v otevírací době Keyguru pointu – kterou zajišťuje Provozovatel Keyguru pointu.

10    UŽIVATELSKÉ ÚČTY KEYGURU (VYTVOŘENÍ / ZRUŠENÍ A ODPOVĚDNOST ZA NĚ)

10.1    Vytvoření účtu, jeho sdílení, půjčování a převod
Za účelem zřízení přístupu ke Službě KEYGURU se musíte registrovat na Serveru a vytvořit si na Serveru uživatelský účet. V rámci toho jste povinni poskytovat úplné a přesné registrační informace a informovat KEYGURU v případě jejich změny.
Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu KEYGURU bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat přístup třetím osobám. KEYGURU si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které by byly v rozporu s tímto ustanovením.

10.2    Zrušení Vašeho účtu v Systému KEYGURU
10.2.1    Váš uživatelský účet se ruší při ukončení Smlouvy.
10.2.2    Zrušit Váš uživatelský účet můžete sami bez uvedení důvodů v rámci nastavení Vašeho uživatelského účtu; tímto ukončujete také Smlouvu samotnou. 
10.2.3    KEYGURU si vyhrazuje právo na zrušení Vašeho uživatelského účtu na Serveru kdykoli a bez uvedení důvodů. 
10.2.4    V případě jakéhokoli zrušení Vašeho uživatelského účtu v Systému KEYGURU nemůžete dále používat Služeb KEYGURU, a pouze se dokončí vydání všech Klíčů z příslušné Přihrádky. Vyzvednutím posledního Klíče se ukončuje spolupráce dle těchto Podmínek. Příslušný Kód bude možné využít pouze jednou za účelem odemknutí Přihrádky. 
10.2.5    Je-li Váš uživatelský účet na Serveru zrušen bez Vašeho porušení těchto Podmínek, bude Vám nevyužitá poměrná část Předplatného vrácena poukázáním odpovídající finanční částky na účet, který sdělíte. Zrušíte-li si Váš uživatelský účet na Serveru sami, nevyčerpané Předplatné propadá ve prospěch KEYGURU a může být použitý zejména na uhrazení zbývajících Služeb KEYGURU a nákladů KEYGURU souvisejících s ukončením Vaší účasti v systému KEYGURU, vrácením Klíčů aj., nebo paušálně na pokrytí případných nákladů nebo ztráty KEYGURU v důsledku nevyužité rezervace.
10.2.6    Bude-li Vám účet zrušen z důvodu opravňujícího KEYGURU ukončit spolupráci dle těchto Podmínek pro Vaše porušení těchto Podmínek, nemáte nárok na vrácení nevyužitého Předplatného, které náleží KEYGURU, jakožto paušální kompenzace za porušení Podmínek.

10.3    Odpovědnost za přístup na Váš účet
Jste plně odpovědní za činnost, kterou provádíte na Vašem účtu na Serveru.
Nejste oprávněni zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na Váš uživatelský účet třetí osobě. V případě, že třetí osobě takový přístup umožníte, nesete plnou odpovědnost za případný vznik škody. V případě, že se dozvíte nebo bude mít důvodné podezření o zneužití Vašeho účtu (či neoprávněném přístupu k němu), jste povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat KEYGURU. V případě, že tuto skutečnost do KEYGURU bezodkladně neoznámíte, nesete plnou odpovědnost za případný vznik škody.
Pokyny KEYGURU k zprovoznění Kódu a jeho použití jsou pro Vás závazné. Jiné postupy možné nejsou; pokud je aplikujete, nesete plnou odpovědnost za nedostupnost Služby KEYGURU v daném konkrétním případě.

10.4    Odpovědnost za Uživatelský obsah
Jste odpovědní za Uživatelský obsah Vámi uložený na Server. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se nezbavujete jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a jste oprávněni s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
Prohlašujete, že jste oprávněni Uživatelský obsah umístit na Server. Berete na vědomí, že plně odpovídáte za to, aby Uživatelský obsah, který umístíte na Server, byl zcela v souladu s právními předpisy.
Umístěním informací na Server pověřujete KEYGURU k jejich automatizovanému zpracování a uložení jeho kopií na Serveru a k automatizovanému zpracování těchto informací umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru.
Berete na vědomí, že zpracování Vámi nahraných informací na Server probíhá automatizovaně. KEYGURU nijak nezkoumá obsah Vámi nahrávaných informací, ani neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu, ani nesleduje ani sám od sebe nijak Uživatelský obsah neanalyzuje.
KEYGURU si vyhrazuje právo redakce (úpravy) Uživatelského obsahu umístěného na Serveru.

11    CENA SLUŽEB KEYGURU VČETNĚ VŠECH DANÍ A POPLATKŮ A NÁKLADY NA JEJÍ POSKYTOVÁNÍ

11.1    Cena Služeb KEYGURU
Poskytování Vámi zvolené varianty Služby KEYGURU hradíte podle ceníku KEYGURU umístěného na https://keyguru.eu/#pricing, kde je uvedena cena příslušné Služby podle Nabídky KEYGURU.

11.2    Náklady spojené s čerpáním Služeb KEYGURU
Není-li uvedeno jinak, náklady na straně KEYGURU na poskytnutí Služby KEYGURU nenesete ani nehradíte; to samé platí i pro případné poplatky.
Své náklady spojené s čerpáním Služeb KEYGURU si hradíte sami. Náklady KEYGURU spojené s poskytováním Služeb KEYGURU, které jste nezavinili porušením svých povinností, nehradíte. 
Hradíte ale náklady na straně KEYGURU, které zaviníte porušením svých povinností, podle obecných právních předpisů ČR upravující odpovědnost za vzniklou újmu, popř. za škodu.

11.3    Daně
Není-li uvedeno jinak, cena za Služby KEYGURU zahrnuje DPH. Pokud to budou příslušné právní předpisy vyžadovat, bude cena Služeb KEYGURU zahrnovat i jiné zákonem požadované daně nebo poplatky; na to budete předem upozorněni v rámci jednotlivých nabídek na https://keyguru.eu/#pricing.

11.4    On-line platby a Vyúčtování
Předplatné, jeho výši a délku trvání a případné další výhody a/nebo akce s ním spojené stanovuje KEYGURU dle aktuální Nabídky KEYGURU. Cenu Služeb KEYGURU lze zejména uhradit:
(i)    bankovním převodem dle podmínek Nabídky KEYGURU,
(ii)    dalšími způsoby a platebními systémy dle aktuální Nabídky KEYGURU např. prostřednictvím platebních bran nebo GoPay a PayPal.

11.5    Nezaplacená Faktura
V případě nezaplacení Faktury se sjednává, že Služby KEYGURU nebudou dále poskytovány, a KEYGURU uložený Klíč z Přihrádky  vyjme a dále bude postupovat podle odst. 5.5 těchto Podmínek („Co dělat dál s Klíči v Přihrádce po ukončení této Smlouvy?“). Smluvní strany Smlouvy si sjednaly pro případ prodlení s úhradou Faktury smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

12    NÁKLADY NA PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU
Každý si sám hradí náklady za využití prostředků komunikace na dálku podle smlouvy se svým poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

13    DŮVĚRNÉ INFORMACE
Důvěrnými informacemi jsou veškeré informace, které se v rámci spolupráce s KEYGURU dozvíte, zejména informace mající povahu obchodního tajemství. Zavazujete se je ochraňovat a neučinit přístupnými jiným osobám. Důvěrné informace jsou ve výlučném vlastnictví KEYGURU.
Využití důvěrných informací pro Váš prospěch nebo prospěch jiné osoby se zakazuje; to platí i po ukončení spolupráce dle těchto Podmínek.

14    VLASTNICTVÍ A LICENCE
Obsah webových stránek KEYGURU, všechny na nich obsažené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek nebo textové či obrazové materiály obsažené v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), jsou chráněny autorským právem KEYGURU a mohou být chráněny rovněž obdobnými právy třetích osob. Obsah nesmí být žádnou třetí osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu KEYGURU. Při nerespektování autorských práv KEYGURU bude tento postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Věci ve vlastnictví KEYGURU (tj. vč. práv a nehmotného majetku, Vybavení a Zařízení KEYGURU) nelze užívat jinak, než jak stanoví tyto Podmínky. Tyto Podmínky neudělují žádná užívací práva k věcem KEYGURU, není-li stanoveno jinak.
Tyto Podmínky, ani žádnou jejich část, nelze v žádném případě chápat jako udělení jakékoli licence bez dalšího souhlasu KEYGURU.

15    ODPOVĚDNOST KEYGURU

15.1    Omezení odpovědnosti vůči podnikateli v případě ztráty Klíčů
Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo poškození Vašeho Klíče prokazatelně a řádně umístěného v Keyguru pointu v Zařízení KEYGURU, a to v důsledku pochybení KEYGURU, sjednává se, že jeho odpovědnost je omezena pouze co do výše kompenzace újmy ve výši 50 EUR za jeden incident, a to po předložení věrohodné Faktury dokládající výši újmy a po věrohodném doložení, že k újmě skutečně došlo zaviněním KEYGURU; to neplatí ve vztahu ke Spotřebiteli.
Jste-li podnikatelem, potom se vůči KEYGURU výslovně vzdáváte práva na náhradu jakékoli další újmy, ledaže by se jednalo o povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; to neplatí pro Spotřebitele.
Pokud dojde k odcizení nebo poškození Vašeho Klíče nebo jiné újmě, v důsledku ztráty či zneužití Kódu, nenese za to KEYGURU žádnou odpovědnost; pro vyloučení pochybností se sjednává, že to samé platí v případě, kdy Klíče využije neoprávněná osoba k otevření dotčených Prostor a způsobí tam jakoukoli újmu.

15.2    Omezení odpovědnosti KEYGURU vůči Spotřebiteli i podnikateli
KEYGURU neodpovídá za služby a/nebo činnost třetích osob, které mohou mít vliv na dostupnost Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek.
Potvrzujete, že za ochranu svých přístupových údajů ke Službám KEYGURU si odpovídáte výhradně Vy sami; KEYGURU toto nekontroluje, ani toho není schopen. KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za ztrátu a/nebo za zneužití přístupových údajů k Vašemu účtu v systému KEYGURU popř. Kódu zaviněné okolnostmi na Vaší straně.
Potvrzujete, že KEYGURU neodpovídá za zneužití Vašich přístupových údajů ke Službám KEYGURU a/nebo Serveru a/nebo Vašemu uživatelskému účtu na Serveru, které zneužili / zneužijí třetí osoby porušením jejich právních povinností vůči Vám, a že souhlasíte s tím, že ponesete všechna rizika spojená s užíváním Služeb KEYGURU, která můžete nést podle příslušných právních předpisů.
KEYGURU nenese žádnou odpovědnost za následky zneužití Klíčů, ledažeby zneužití Klíčů způsobil svojí hrubou nedbalostí nebo úmyslným trestným činem.
Potvrzujete, že v žádném případě Vám KEYGURU neodpovídá za následky, ani za žádnou újmu vzniklou v důsledku Vaší chyby, pochybení nebo omylu při využívání Služeb KEYGURU.
Potvrzujete, že KEYGURU neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Vám vznikne v souvislosti s Vaším používáním Serveru či Služeb KEYGURU, či používáním jakéhokoli Uživatelského obsahu v systému KEYGURU, které použijete v rozporu s právními předpisy nebo těmito Podmínkami.
15.2.1    KEYGURU neodpovídá zejména za:
(i)    nefunkčnost, přerušení, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby KEYGURU,
(ii)    výpadky přenosu dat ani za jejich neustálou dostupnost,
(iii)    nedoručení, neuložení či ztrátu jakéhokoli Vašeho Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře,
(iv)    ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Vašeho obsahu v systému KEYGURU,
(v)    jakoukoli aktivitu třetích osob, které nemá plně pod kontrolou.
15.2.2    Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, souhlasíte a sjednává se, že odpovědnost KEYGURU se omezuje v rámci zákonných možností na škodu do maximální výše 50 EUR; to platí zejména v případě náhrady jakékoli újmy. Omezení odpovědnosti KEYGURU se sjednává v mezích maximálního povolení daných příslušnými právními předpisy.

16    ODPOVĚDNOST VÁS JAKO UŽIVATELE SYSTÉMU KEYGURU
Jste povinni v maximální míře chránit své přístupové údaje do Systému KEYGURU, sami si odpovídáte za následky jejich zneužití v důsledku toho, že k nim umožníte přístup třetím osobám. Pokud třetí osoby poruší Vaše práva bez zavinění KEYGURU, jde to k Vaší tíži. Souhlasíte, že nahradíte jakoukoli škodu, kterou způsobíte a/nebo která má původ ve Vaší hrubé nedbalosti, úmyslu či v porušení Vašich povinností vyplývající z těchto Podmínek a/nebo příslušných právních předpisů při zacházení se Zařízením KEYGURU. (Tato povinnost platí i po ukončení spolupráce podle těchto Podmínek.)
Celý Systém KEYGURU náleží do vlastnictví KEYGURU, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Můžete nakládat se Systémem KEYGURU pouze tak, jak umožňují tyto Podmínky; jiné zacházení se Systémem KEYGURU a/nebo jeho částmi je zakázáno. Pokud překročíte pravidla nakládání se Systémem KEYGURU, není možné se z toho důvodu dovolávat náhrady újmy po provozovateli Systému KEYGURU, a újmu si hradíte sami.
Překročení Vašeho oprávnění podle pravidel nakládání se Systémem KEYGURU a/nebo překročení Vašeho oprávnění k jeho / jejich užívání dle těchto Podmínek, opravňuje KEYGURU k okamžitému ukončení všech vzájemných vztahů založených dle těchto Podmínek.

17    ŘEŠENÍ SPORŮ S PODNIKATELI
Všechny spory s podnikateli vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány u příslušným soudem, přičemž KEYGURU a podnikatel využívající Službu KEYGURU si sjednávají v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, místní příslušnost soudu prvního stupně pro řešení sporů tak, že je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 2, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a Městský soud v Praze, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

18    ZMĚNA PODMÍNEK
Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. KEYGURU si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Má se za to, že změna těchto Podmínek je Vám oznámena nejpozději následující den po dni doručení informace o změně Podmínek na e-mailovou adresu Vámi uvedenou do Systému KEYGURU za účelem komunikace s KEYGURU.
Pokud se změnou těchto Podmínek nebudete souhlasit, máte právo do 14 dnů od oznámení jejich změny svůj souhlas s těmito Podmínkami odvolat a ukončit Smlouvu.
Pokud do 14 dnů od oznámení změny těchto Podmínek svůj souhlas s těmito Podmínkami neodvoláte a/nebo pokud po nabytí účinnosti změn těchto Podmínek stále využíváte Služeb KEYGURU dle těchto Podmínek, má se za to, že se změnou těchto Podmínek souhlasíte.
Po odvolání souhlasu s těmito Podmínkami nebo jejich změnami mohou nové vztahy v rámci Služeb KEYGURU vzniknout jen s opětovným souhlasem s těmito Podmínkami v jejich aktuálním znění.
Odpověď s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření dodatku ke Smlouvě či přijetím nabídky ke změně těchto Podmínek, ani když podstatně nemění podmínky nabídky KEYGURU.

18.1    Automatický souhlas se změnou těchto Podmínek
S těmito Podmínkami a jejich změnami souhlasíte vždy,
(i)    pokud jste s nimi byli dopředu seznámeni, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo
(ii)    pokud jste se registrovali do Systému KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU nebo
(iii)    pokud držíte nebo používáte Zařízení KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU, nebo
(iv)    pokud máte nainstalovaný software od KEYGURU, a i nadále používáte Služby KEYGURU.

19    ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU, VČETNĚ TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ
Technická ochranná opatření jsou standardní jako u provozovatelů serverů, tj. zejm. záloha dat, ochrana dat před nežádoucím narušením zvenčí.

20    ÚDAJE O SOUČINNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU S HARDWAREM A SOFTWAREM
K získání informací o předání Klíčů je nutné připojení k internetu a internetový prohlížeč.
KEYGURU neručí za nedostupnost obsahu v důsledku změn technologií v nových verzích internetového prohlížeče.

21    MOŽNOSTI ZJIŠTĚNÍ A OPRAVOVÁNÍ CHYB VZNIKLÝCH PŘI ZADÁVÁNÍ DAT
Máte možnost, kdykoli v rámci Systému KEYGURU sami opravit Vaše údaje ze Smlouvy,.

22    SPECIÁLNÍ ČÁST TĚCHTO PODMÍNEK URČENÁ VÝHRADNĚ PRO SPOTŘEBITELE
Ujednání této speciální části Podmínek je určeno pro spotřebitelské vztahy. Je-li uvedeno, že ujednání platí i pro podnikatele, potom platí i pro podnikatele; v opačném případě se na něho nevztahuje speciální části Podmínek určená pro Spotřebitele.

22.1    Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování práv ze záruky
Spotřebitel musí bez zbytečného odkladu oznámit na e-mailovou nebo adresu sídla KEYGURU vadné poskytnutí Služby a práva z reklamace Služby, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se dozví o vadném plnění, nejpozději však do 24 měsíců od poskytnutí dotčené Služby; na později uplatněné oznámení či reklamace nebude brán ohled. Práva vznikající z vadného plnění upravuje zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, jedná se zejména o právo na nové poskytnutí Služby zdarma, vrácení peněz, popřípadě o právo na náhradu škody.
KEYGURU rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se KEYGURU se Spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace KEYGURU Spotřebitele vyrozumí. Spotřebitel k vyřízení reklamace musí poskytnout požadovanou potřebnou součinnost, zejména umožnit KEYGURU přezkoumat reklamovanou Službu.
Spotřebitel odpovídá sám za vadné poskytnutí Služby a jeho následky, pokud závadu sám zapříčinil, nebo pokud má závada příčinu v okolnostech, které KEYGURU nemohl ovlivnit.

22.2    Vyloučení smluvních pokut pro Spotřebitele
Ujednání těchto Podmínek o smluvních pokutách se na Spotřebitele nevztahují. Spotřebitel přesto dále odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností dle těchto Podmínek, popř. jiných právních předpisů.

22.3    Odpovědnost KEYGURU vůči Spotřebiteli
KEYGURU odpovídá vůči Spotřebiteli dle dotčených právních předpisů upravující právo Spotřebitele.

22.4    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ
Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje KEYGURU prostřednictvím elektronické adresy eva@keyguru.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle KEYGURU na elektronickou adresu Spotřebitele.

V případě, že dojde mezi KEYGURU a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email:     adr@coi.cz
Web:     adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Spotřebitele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se Spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s KEYGURU přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

23    ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ VŠEM UŽIVATELŮM SLUŽEB KEYGURU

23.1    Volba práva
Tyto Podmínky a práva a povinnosti z nich vzniklá se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

23.2    Komunikace
Pokud zpráva od KEYGURU nebo od Vás dorazí na adresu určenou pro elektronické doručování toho druhého, má se za doručenou, ledaže by den doručení elektronické pošty připadl na den pracovního klidu, pak se má za doručenou v nejbližší následující pracovní den.
Všechna oznámení nebo jiná sdělení musí být písemná, v českém jazyce a pokládají se za doručená (a) předáním, pokud jsou doručována osobně, (b) doručením, pokud jsou doručována kurýrem, nebo (c) přijetím, pokud jsou doručována poštou, přičemž jako doručovací adresa Uživatele platí adresa jím uvedená v jeho účtu na Serveru a adresa KEYGURU je adresa uvedená v úvodu těchto Podmínek.
Prostřednictvím e-mailové adresy KEYGURU uvedené v úvodu těchto Podmínek a e-mailové adresy uvedené Vámi na Vašem účtu na Serveru je rovněž možné doručovat a činit veškerá právní jednání (právní úkony).

23.3    Doložka exkluzivity
Sjednává se, že po dobu existence spolupráce dle těchto Podmínek nebudete nabízet, podporovat, inicializovat, či napomáhat k jakékoli výměně Klíčů nebo souvisejících zařízení, jenž by konkurovala/-i/-y/-o Službě KEYGURU; pokud byste porušili své povinnosti z předchozí věty, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti z předchozí věty. Smluvní pokuta je splatná na výzvu a ve prospěch KEYGURU. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

23.4    Změna okolností
Pokud jste podnikatelem, berete na sebe riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ; to neplatí pro Spotřebitele.

23.5    Zákaz postoupení
Pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví něco jiného, nemáte právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez předchozího písemného souhlasu KEYGURU. Toto ustanovení se nevztahuje na případy univerzálního právního nástupnictví (fúze, rozdělení obchodní korporace, dědictví apod.).

23.6    Postoupení Smlouvy
Souhlasíte předem, že KEYGURU je oprávněn ve smyslu  § 1895 a násl. OZ postoupit komplexně právní vztahy vzniklé z těchto  Podmínek na třetí osobu, která převezme jeho úlohu provozovatele Systému KEYGURU dle těchto Podmínek. Použití ustanovení § 1899 OZ se vylučuje.

23.7    Překlad / Jazyk Podmínek
Budou-li tyto Podmínky zveřejňovány na Serveru v jiném než českém jazyce a dojde-li ke kolizi překladů s českou verzí, má přednost vždy česká verze.

23.8    Úplnost ujednání
Tyto Podmínky obsahují úplnou úpravu práv a povinností týkající se poskytování Služeb KEYGURU,  zaplacení ceny za jejich čerpání a užívání Zařízení KEYGURU, a nahrazují veškerá předchozí ujednání týkající se oblastí upravených těmito Podmínkami. Žádná vedlejší ujednání ve smyslu § 2157 OZ neexistují, ledaže by tak bylo výslovně a písemně samostatně ujednáno.

23.9    Salvátorská klauzule
V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek pozbude svoji platnost nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti a tato neplatná či neúčinná ustanovení se Vy a KEYGURU zavazujete bez zbytečného odkladu nahradit platným a účinným ujednáním, které v maximální možné právně přípustné míře nahradí ujednání neplatné či neúčinné ujednání při zachování jeho účelu a smyslu.

23.10    Zřeknutí se práv
Žádné zřeknutí se práv nemá vliv na trvání jiných práv, ledaže by to bylo výslovně určeno.

23.11    Vyhrazená práva KEYGURU
KEYGURU si pro sebe vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách.

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ OD 1. SRPNA 2020 A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

V Praze dne 1.8.2020